Šalom – mida rahu tegelikult tähendab?

Jällegi on vastus selles, kuidas Jumal rahu defineerib. Inimene paneb sellele definitsioonile sageli oma piirid ja selleks on tema arvates sõja või konflikti puudumine maailmas. Aga Jumala vaatab rahu, nagu ka armastuse peale, palju sügavama, kõrgema ja laiema pilguga. Kõik selle osad esinevad heebrea sõnas, mis tähistab rahu – šalom, eriti selle sõna juur – šalem.

Selle mõistmiseks on vaja lihtsalt aru saada heebrea sõnade juursõnade süsteemist. Mulle eriti meeldib viis, kuidas Edward Horowitz seletab seda oma raamatus “How The Hebrew Language Grew” (“Kuidas heebrea keel kasvas”):

“Nüüd vaatame, kuidas heebrea keeles sõnu moodustatakse, see on heebrea keele süsteemis väga olulisel kohal. Asi käib nii. Praktiliselt igal sõnal on heebrea keeles juursõna – see juursõna koosneb kolmest konsonandist. Juurega võib ükskõik mida teha: seda võib kasutada igas võimalikus verbivormis ja selle saab muuta üheks kümnest või kahekümnest või veel enamast nimisõnast. Sellest võib moodustada omadussõna, määrsõna, eessõna või veel millegi. Ükskõik mida sa sellest ei tee, aga juure kolm konsonanti jäävad sulle ikka otsa vaatama. Nende eest pääsu ei ole. Ja sama tähtis on teadmine, et ükskõik mida sa juurega teed või milleks sa seda muudad, siis see uus sõna kannab endaga ikka kaasas juure tähendust.”

Horowitz iseloomustas sõnaperet kõige sagedamini kasutatava sõnaga – heebrea sõna ‘amen’. Ta kasutas sõna ‘ratas’. Võite ette kujutada seda kui vankriratast. Keskel on kolmetäheline juursõna. Sellest välja hargnevad rattapulgad ja need tähistavad erinevaid vokaale ja variante, kuidas neid kombineerida. Ja sellest välja kasvabki sõnapere.

Vaata nende kahe sõna sugulust. Nt AMeN kannab tähendust ‘mingu see palve täide’. Teised sõnad on siis seotud sellega, kuidas palve täide läheb. Vaja on, et oleks EmuNah (usk). Sellega oleme tuttavad (Mark 11:23-24). Kiitus Jumalale!

Šalem – ole tervik, täielik

Kolmetäheline juur on ŠaLeM, ‘ole tervik, täielik’ sellest juurest on tulnud sõna ‘rahu’ ŠaLoM. Kolm heebrea tähte, mis moodustavad sõna ‘šalem’, on šin, lamed, mem. Neli heebrea tähte, millest koosneb sõna ‘šalom’, on šin, lamed, vav, mem.

Kui keegi küsib sult heebrea keeles: “Ma šlomcha?” (Mis on sinu rahu?), siis ta tegelikult küsib sult, et kas sa oled tervik, ühes tükis. Nad tahavad kindlalt teada, et ükski sinu kehaosa – sõrmed, varbad, käed, jalad jne – pole katki ega kadunud. Tavalise heebrea tervitussõna ‘šalom’ juur on ‘šalem’, mis tähendab tervikut, täielik olemist. Kui sa oled ühes tükis tervik, siis järelikult on sinuga kõik hästi ja sul on rahu.

Huvitav on märkida, et ka ingliskeelne tervitus ‘hail’ kannab endas sama tähendust kui ‘šalom’, ja see on ‘olla terve’. Kui keegi ütleb: “Hail,” (Tervist – pange tähele, ka eestikeelne sõna hoiab endas sama tähendust: toim. märkus) siis ta soovib, et sa oleksid terve.

Šalom: heebrea tervitus

“Šalom,” seda suurepärast heebreakeelset tervitussõna on kuulda tänapäeva Iisraeli tänavatel, ja samamoodi elas see tervitus Iisraelis ka Piibli-aegadel. See tähendab: “Rahu olgu sinuga!” Sama vana ja sama tänapäevane on ka tervitusküsimus: “Ma šalomcha?” või, “Mis on sinu rahu?” “Kas miski on sul katki?” Vaatame paari näidet Piiblist selle uue-vana tervituse kohta. Vaatame kõigepealt piiblitõlget ja siis algkeelt.

1 Ms 43:26-28
26 Kui Joosep koju tuli, siis nad viisid temale kotta kingituse, mis neil kaasas oli, ja kummardasid maha tema ette.
27 Ja tema küsis neilt, kuidas nende käsi käib, ja ütles: “Kas teie vana isa, kellest te rääkisite, käsi käib hästi? On ta veel elus?”
28 Ja nad vastasid: “Sinu sulase, meie isa käsi käib hästi, ta elab veel.” Ja nad kummardasid ning heitsid maha.

Joosep küsis heebrea keeles, kuidas on nende šalom ja nende isašalom. Nad vastasid, et šalomon nende isa sulasega. Joosep küsis nende ja isa terviklikkuse järele. Tema tervise järele. Tema rikkuse järele.

2Ms 18:7
Siis Mooses läks välja oma äiale vastu, kummardas ja andis temale suud; kui nad olid küsinud teineteise käekäigu järele, siis nad läksid telki.

Heebrea keeles on kirjas, et nad mõlemad küsisid üksteise rahu järele. Seda võib näha näites, kus Taaveti isa saatis teda vendade juurde vaatama, kuidas on nende rahu (1 Sm 17:17-18).

Minu lemmikuks on suunemlanna juhtum – kindlasti sa mäletad Piiblist, et ta tegi prohvetile väikese kambri oma kojas. Eliisa küsis on sulaselt Geehasilt: “Mida ta tahab?” Kuna naine ise seda ei öelnud. Sulane ütles Eliisale, et naisel pole last.

2 Kn 4:17-23
17 Ent naine jäi lapseootele ja tõi aasta pärast selsamal ajal poja ilmale, nagu Eliisa temale oli öelnud.
18 Ja kui laps oli suuremaks kasvanud, siis juhtus ühel päeval, et ta läks välja oma isa juurde, kes oli viljalõikajate juures,
19 ja ütles oma isale: “Mu pea! Mu pea!” Ja isa ütles oma teenrile: “Kanna ta tema ema juurde!”
20 Ja see kandis teda ning viis ta tema ema juurde; ja poeg istus ema põlvil kuni keskpäevani, siis ta suri.
21 Ja ema läks üles ja pani ta jumalamehe voodisse, sulges ukse tema järelt ja läks välja.
22 Siis kutsus ta oma mehe ja ütles: “Läkita mulle nüüd keegi poistest ja üks emaeesel, siis ma ruttan jumalamehe juurde ja tulen kohe tagasi!”
23 Aga mees ütles: “Miks sa täna lähed tema juurde? Ei ole ju noorkuu ega hingamispäev.” Kuid ta vastas: “Ole mureta!”

Suunamlanna ei vastanud: “Ole mureta!” See pole õige tõlge. Ta vastas ühe sõnaga: “Šalom!” Ta kinnitas, et see on tema oma, et tal on rahu, mis tuleb sellest, et ta on terviklik. Ja selleks, et ta oleks terviklik, peab tal olemas olema poeg.

2 Kn 4:25-26
25 Ja ta läks ning tuli jumalamehe juurde Karmeli mäele; ja kui jumalamees teda eemalt nägi, siis ta ütles Geehasile, oma teenrile: “Näe, see on suunemlanna!
26 Jookse nüüd temale vastu ja küsi temalt: Kas sinu ja su mehe ja su poja käsi käib hästi?” Ja naine vastas: “Hästi.”

Jälle, see tõlge pole täpne. Eliisa küsis, kuidas on lood tema rahuga, kas rahu on tema mehe ja lapsega. Ja naine vastas: “Šalom!” Kuna ta tunnistas, et ta poeg on terviklik, terve, siis selle tulemusena tõusis ta poeg surnuist üles.

L’Šlem — maksma

Järgmine sõna, mis kasvab sellest juurest, mis tähendab terviklikkust, on sõna šelem, mis tähendab ‘(palka) maksma’, ‘(asjade, toidu jms eest) maksma’, ‘(võlga) tagasi maksma’. Horowitz ütleb: “Kui millegi eest maksta, siis see väljendus kannab tähendust, et midagi tehakse uuesti tervikuks, parandatakse ära vms. Kui maksta inimesele selle eest, mis sa temalt võtsid, siis sellega täidad sa tühimiku, mille sa tekitasid, kui sa võtsid teiselt inimeselt teatud asja.”

Käsuseadus – öeldakse, et see oli õpetajaks – juhatas inimesi teedele ja selle juurde, kuidas Jumal mõtleb. Terviklikkus on Jumala tõe üks alustalasid. Kui sa sellest aru saad, siis see heidab valgust ka teistele raskestimõistetavatele kirjakohtadele.

3Ms 19:13
Ära tee liiga oma ligimesele ja ära riisu teda; päevilise palka ära hoia enese käes üle öö hommikuni!

Jumal kinnitab siin, et inimese töö on osa temast. Enne kui ta palka ei saa, ei ole ta terviklik. Varas lõhub ära selle inimese terviklikuks olemise.

2 Ms 21:35-36
35 Kui kellegi härg kaevleb surnuks teise mehe härja, siis tuleb elus härg müüa ja raha pooleks jagada; ka surnud härg tuleb poolitada.
36 Aga kui on teada, et see härg oli juba varem kaevleja ja selle omanik ei ole seda takistanud, siis ta peab selle täiesti asendama (šalem): härg härja vastu; aga korjus jäägu temale.

36. salmis me näeme maksmise aspekti – šalem. See taastab terviklikkuse. See ongi nii väga vääritimõistetud kirjakoha (salm 24) tegelik mõte sellessamas peatükis.

2 Ms 21:24
silm silma vastu, hammas hamba vastu, käsi käe vastu, jalg jala vastu

Tervikpilt on siis, kui inimene on tervik. Teda ei tohi maha jätta katkisena. Inimene peab tehtud kahju teisele hüvitama – maksma raha, ja jätma teise inimese endast maha nii terviklikuna kui vähegi võimalik.

Terve Vana Testament maalib meile pildi Jumalast, kes on andnud oma lastele rahulepingu, mille hulka kuulub ka jõukus. Tervet seda teemat siin käsitleda ei saa, kuid varsti ilmub minu sulest sellel teemal raamat.

Rahu Jumalaga

Inglid kuulutasid Päästja sünni juures seda, et Ta saadab ellu selle, mille Aadam kaotas. Ja Ta saavutab midagi palju enamat sellest, mida Aadam oli teadnud. Rahu! Ühendus inimese ja Jumala vahel!

Roomlastele 5:1
Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu
Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi.

Inimese langemisega katkes osadus Jumala ja inimese vahel. Jeesus, Ješua, Päästja tegi meid õigeks Jumala ees, et meil võiks olla rahu, ühendus Jumal Isaga.

Isiklik rahu

Isiklikult on rahu meile väga tähtis. Järgmised kirjakohad ütlevad kõik:
1 Tessalooniklastele 5:23-24
23 Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse
24 Ustav on see, kes teid kutsub; küll tema teebki seda.

Kas sa näed neid sõnu 23. salmis, mis viitavad terviklikkusele? Need räägivad rahust, terviklikkusest. Kolmekordselt on rõhutatud terviklikkuse mõtet ja rahu, mis tuleb sellest, et ollakse terve, terviklik! Oma Piiblis olen ma siia kohta kirjutanud: “Minu jumalik tervisekindlustus”. Tegelikult on see jumalik tõotus minu jaoks, et ma olen terve vaimus, hinges ja ihus.

Ühendus ja Jumala plaan

Ühenduses-olemise ja tervik-olemise mõte on minu arust Läänemaailmas jäänud tähelepanuta.

Efeslastele 4:3-6
3 ning olles usinad rahusideme kaudu pidama Vaimu antud ühtsust.
4 Üks ihu ja üks vaim, nagu te olete ka kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest;
5 üks Issand, üks usk, üks ristimine,
6 üks Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees.

Inglid kuulutasid, et Jeesus viib ellu kõik selle, mis läheb vaja, et täita Jumala suurejooneline plaan kõikide ühendamiseks Temas.

Koloslastele 1:20
ja lepitada tema läbi enesega kõik, niihästi maapealsed kui taevalised, tehes rahu tema ristivere läbi.

Inglid kuulutasid tõde siis, kui Lunastaja sisenens maailma. Jeesus viis ellu Jumala rahuplaani. Isiklikult ja individuaalselt me võime nüüd tunda üks-olemist Isaga. Ja isegi nüüd, kui me näeme igal pool enda ümber kohtumõistmisi, töötab Jumal oma plaani kallal ja toob oma loodu rahuühendusse Iseendaga Messia sees.

Laske end Temal, rahu Jumalal end pühitseda täielikult – vaimus, hinges ja ihus, et miski poleks murtud ega katki, et meid hoitaks laitmatuna Isanda Jeesuse Kristuse tulemiseks (1 Ts 5:23). Aamen.

Autor: Billye Brim