On ainult üks altar

Print Friendly, PDF & Email

“Kallis Taevane Isa, me täname Sind, et me saame seista Sinu ligidalolus. Me täname Sind Su suure armu ja helduse eest.

Me täname, et kogu maa on täis Sinu au. Me täname, et Sinu ligidalolu on selles paigas ja me täname, et me saame kuulda Sinu elavat sõna.

Sõna, mis tervendab, vabastab, teeb meid tugevaks, pühitseb, puhastab meid, laeb meie akusid ja valmistab meid ette tulevikuks, teeb meid targaks, viisakaks, armastusväärseteks. Ühesõnaga, Sinu Sõna aitab meid kõiges.

Me täname, et Sinu Ainusündinud Poeg Yeshua maksis hinna meie pattude eest ja me saame kuulda Tema huultelt sinu Sõna. Me täname, et tänu Sinu tõotustele ja lubadustele läkitasid Sa meile Püha Vaimu ja seeläbi on meil võimalik aru saada sellest Sõnast ja seda kasutada.

Ja mis kõige tähtsam, Isa, meil on võimalik samastuda selle Sõnaga. Nii nagu Johannese evangeeliumi esimeses peatükis on kirjutatud, et “alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal…

Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime Tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.” (Jh.1:1, 14)

Isa, me täname Sind, et Sinu Sõna võib saada osaks meist, Sinu Sõna võib saada lihaks. Mida see tähendab? Me oleme võimelised iga päev elama Sinu Sõna alusel. Meie eesmärk võiks olla see, et meie käitumine ei erineks mitte millegipoolest Sinu Poja käitumisest.

See on kõrge eesmärk, aga see on võimalik, Isa, kui me tõesti rühime selle suure eesmärgi poole.

Räägi meile täna oma Sõna, ilmuta meile oma  Sõnast, et Sõna saaks lihaks, osaks meist, meie käitumisest, mõtlemisest, tarkusest.

Las sajab hiline vihm, et siis see hea pinnas, mis kannab head vilja – meie elu – et need viljad saaksid  hästi küpseks.

Halleluuja Sulle, Isa! Tänan, et õnnistad, puudutad, tervendad, õhutad üles kõiki, kes loevad seda Sõna ja aitad meil minna lõpuni. Täname Sind, Isa, Su Poja nimel. Aamen!”

On olemas ainus üks ohvripaik ja selle koha nimi on Kogudus.

Yeshua on oma Ihu Pea, oma Koguduse juht ja on ainult üks paik, kus meie, usklikud, saame tuua Püha Vaimu juhtimisel õiged ohvrid.

On ainult üks paik ja üks eesmärk, mille nimel me peaksime elama – see on Kogudus ühendatud evangeeliumiga.

Seetõttu me teeme lahti Vana Testamendi, kuigi on olemas ainult üks leping.

Kui on olemas Vana ja Uus Testamet, siis on ju kaks lepingut, aga tegelikult on ju üks leping ja Yeshua risitisurm Kolgatal on osa lepingust, mille Jumal sõlmis Aabrahamiga. See on ajaline märk. Teatud etappidel Jumal avas selle lepingu.

Uuendatud lepingu alusel Jumal uuendas selle lepingu peale Kolgata ristisurma ja meie Issanda Yeshua ülestõusmist ning  viimase 12 – nda apostli eluajal ilmutas Ta meile selle lepingu lõppu.

Nüüd on see leping meile lõplikult ilmutatud. Aga kasutame meile harjumuspärast sõna “Vana Testament”. On olemas üks leping ja me läheme vaikselt üle õigetele terminitele, sest meie Jumal on korra Jumal.

On ainult üks leping: lepingu algus, keskpaik ja lõpp. Oli aeg, kus sündis Yeshua jne. Ja käes on aeg selle lepingu järgi, kus Ta tuleb tagasi.

Vaatame, kuidas lepingu alusel Jumal Moosese kaudu õpetas Iisraeli rahvast.

Kuna on üks leping, mis kehtis nii meile kui neile, siis neile kehtis selle lepingu algus. See osa lepingust, mis neile ilmutati.

Meile kehtib nii lepingu algus, keskpaik kui lõpp, ehk kogu leping.

Me loeme, kuidas lepingu alguses Jumal õpetas Iisraeli rahvast. Eestikeelses Piiblis on alapealkiri “Üksainus ohvripaik”.

Need on määrused ja seadlused, mida te peate hoolsasti pidama maal, mille Issand, su vanemate Jumal, annab sulle pärida, niikaua kui te elate maa peal. 5. Mo. 12:1

Nii nagu me peame kinni liikluseeskirjadest, niipalju me siis saame trahvi või ei saa üldse trahvi.

Samamoodi, kui sa pead kinni Jumala Seadusest või seadlustest, siis sellest sõltub, kas Ta karistab sind või mitte või õigemini sa ise karistad end kui sa sellest kinni ei pea.

Jumal ei tahaks sind karistada, aga kuna Ta on oma Sõna välja öelnud, siis Tal ei ole valikut. Ta ei astu sellest kunagi tagasi. Ta ei loobu sellest.

Vähe sellest, et me peame neid pidama. Me peame neid hoolsasti pidama.

Sa pead lausa luubiga jälgima cm – cm haaval nagu oleks midagi hinnalist kaotanud, s.t. hoolsasti, hästi tähelepanelikult, südamega.

Kui süda ei ole sinu tegemiste juures, siis sinu teod, elu, kunstiteos, mille sa lõpuks valmis saad, osutub praagiks, kõlbmatuks, sest südant ei ole seal.

Kõik nagu on, aga elu ei ole. Midagi on puudu. Süda peab seal olema.

Su süda peab olema kõik sinu elupäevad Jumala kojas. Muidu see ei ole õige asi, see ei ole originaal, sest kirjutatud on: hoolsasti, tähelepanelikult, põhjalikult, luubiga.

Vaadake, kui te lähete kulla kokkuostupunkti mingit sõrmust ära viima mingil põhjusel. Ma ei soovi seda teile.

Ma palvetan, et te ei peaks seda tegema, aga kuna see väike metalltükikene maksab küllalt palju raha, siis kullassepp vaatab luubiga, kas seal on proov ja kui vaja, siis teeb ta ka happelise analüüsi, sest see väike tükike maksab palju raha.

Jumala Sõna ja sinu elu on hindamatud. Nii et seetõttu, kuna meie oleme hindamatud ja Jumala Sõna on hindamatu, sest keegi ei suuda anda Talle mingit hinda, siis me peame Tema Sõna hoolsasti pidama.

Lugema hoolsasti. Sa pead seda tegema niikaua kuni sa elad maa peal. Me teeme siis niimoodi.

Hävitage sootuks kõik need paigad, kus rahvad, keda te välja tõrjute, on teeninud oma jumalaid kõrgeil mägedel ja küngastel ning iga halja puu all! 5. Mo.12:2

Kuna meie elame selle uuendatud lepingu ajal, siis meile on öeldud, et armastage oma ligimest, aga võidelge kuradiga viimse hingetõmbeni, meid ei ole kutsutud lõhkuma sambaid või kasiinode aknaid või lõbumajade uksi põletama.

Meid ei ole kutsutud seda tegema, aga me teame, et nende taga seisavad vaimud – ahnuse, hooruse, varguse vaimud.

Me oleme kutsutud nende vaimudega võitlema.  Me saame Yeshua nimel  siduda need vaimud.

Me saame kuulutada kehtetuks nende töö, kavatsused, plaanid. Me saame Yeshua nimel need maha kiskuda, keelata neid ja minema ajada meie maalt.

Võideldes mitte inimeste ja hoonetega, aga saatanaga, kes on need inimesed üles õhutanud, andnud need mõtted neile inimestele neid asju teha.

Kui me suudame need vaimud siduda ja nende tööd tühjaks teha, siis inimesed saavad nägemise, nad äkki näevad, kuidas nad on elanud, mida nad on teinud.

Me peame palvetama nende eest. Sealjuures me peame hoolitsema iseenda eest, sest nii nagu saatan ründas nende mõtetega neid inimesi, kes on alustanud sellist n.ö. äritegevust, niisamuti ründab ta meid, et meie teeksime midagi valesti Jumala vastu ja kui meie käitumine on jumalavastane, siis me võime järeldada nende kahe salmi alusel, et saatan on ehitamas ebajumalakujusid, viljakusetuplasid ka meie mõistusesse. Meil on kästud need maha kiskuda, purustada  Yeshua nimel.

Ta ütleb, et meid on kutsutud üles pidama Tema seadlusi ja seaduseid hästi hoolsasti kogu oma eluaja.

See tähendab, et sa pead uurima, milline on Jumala tahe selles või teises küsimuses sinu elus, teiste elus selle või teise olukorra kohta ja siis kui sa saad teada, siis võta Yeshua nimi ja hakka vastu võitlema pimeduse jõududele.

Seo, keela, käsi aja minema Yeshua nimel!

Issandale, oma Jumalale, te ei tohi teha nõnda nagu nemad. 5. Mo. 12:4

Sa ei tohi elada nii. Sa peaksid siduma need mõtted, mis kutsuvad sind üles valetama ja abielu rikkuma.

Sa pead ütlema nendele mõtetele: “Saatan, see oled sina. Ma ei tohi nii teha oma Jumalale! Ma kisun need maha Yeshua nimel, sest see ei ole tõde! See on paha, see on patt!”

Vaid otsige seda paika, mille Issand, teie Jumal, valib kõigilt teie suguharudelt, et sinna panna oma nime; Tema eluaset otsige, ja sinna minge! 5. Mo. 12:5

Iisraeli laste keskel polnud seda paika vaja eriti otsida. See oli kogudusetelk.

Ustav Jumala sulane Mooses andis selle Iisraeli rahvale teada ja hiljem, kui tekkis juba Iisraeli riik pealinnaga Jeruusalemm, siis kuningas Saalomon lõpetas templi ehitamise.

Tempel ehitatid valmis ja see oli koht, kuhu Iisraeli rahvas pidi tulema kokku, et kummardada Jumalat.

Uuendatud lepingu alusel on Püha Vaimu tempel usklik. Kogudus on see, kus usklike hulk kokku tuleb, see on see õige paik. Otsi see paik üles, tule sinna, pea Jumala seadlusi kogu oma eluaja hoolsasti, ära ela nagu pagan, ela nagu Jumala rahvas.

Sinna viige oma põletus- ja tapaohvrid, kümnised, käe tõstelõivud, tõotusohvrid ja vabatahtlikud ohvrid ning veiste, lammaste ja kitsede esmasündinud! 5. Mo. 12:6

Pea Jumala seadlusi hoolsalt kogu oma eluaja. Kiitus Jumalale uuendatud lepingu eest!

See on ikka suur õnnistus, et täna ma ei tulnud kogudusse mingi härja või pulliga, et ma ei pidanud tooma tuvisid või tallesid. Kujutage ette, mis siin toimuks.

Kui ma tõesti oleks teinud hästi palju pattu, siis oleks ju terve loomaaed sinu järel tulnud, sest erinevate pattude eest oli määratud erinevatel loomadel surra.

Sinu pattude eest pidi surema loom ja sinu patt kaeti kinni ainult siis kui sa tõid ohvriks mingi looma ja kui preester valas selle looma vere, siis see looma veri, sõnakuulelikkus, kattis sind Jumala viha eest kinni.

Ta ei pesnud sinu pattu ära, sa jäid ikka patuseks, aga sa said veel ühe võimaluse elada, veel ühe päeva aasta jne.

Siis sa pidid uuesti tooma need ohvrid, et jälle saada kaitset Jumala viha eest. Inimene ei ole seda välja mõelnud, esimese ohvri valas Jumal ise.

Siis kui Ta riietas Aabrahami ja Eeva nahkadesse, sest patu tõttu nad tundsid ennast olevat alasti ja Jumal andis neile eeskuju, aga Yeshua valatud veri Kolgata ristil võttis ära kõik inimeste patud ja kui sa jälle peaksid pattu tegema, siis sa ei pea tulema härja või mingi teise loomaga siia, sa lihtsalt pöördud Yeshua nimel Jumala poole ja palud andeks 1. Jh. 1:9 alusel palud andeks ja pead uskuma, et oled andeks saanud, sest saatan tahab selle patu taas su ellu panna.

Kuidas ta seda teeb? Ta toob sulle uuesti need mõtted tagasi ja ütleb: “Vaata, sa tegid pattu! Vaata, milline sa oled? Sa ei kõlba mitte kusagile!”

Mis nüüd tuleb teha? Tuleb teha seda, mida Jumal käskis teha, tuleb võtta need mõtted, kiskuda maha, lüüa puruks, kõik ära lammutada Yeshua nimel, sest minu patud ei ole enam kinni kaetud, vaid ära pestud. Neid ei ole enam. Sama kaugel kui ida on läänest on minu patud läinud Jumala eest.

Mida see tähendab?

Ida ja lääs ei saa kunagi kokku. See tähendab, et su patt ei saa kunagi tagasi sinu juurde kui sa ei tee seda uuesti või ei luba tal ise tagasi tulla. Saatan teeb kõik selleks, et saada sinu vanad patud tagasi sinu ellu, sest siis sa oled jälle patune. Aga sina ära usu seda.

Kogudus on see paik, mille nimel sa peaksid elama k.a. evangeeliumi kuulutamine, koguduse ühine usuelu, palve, paast, kodugrupid, ühispalved, Piibli uurimised, koosolekud, konverentsid jne. See  kõik peaks olema sinu jaoks kõige esimene, peamine asi.

AGAPE,

Paul Armand