Keeleõpe

Mõtteid kreeka keelest

Merimna (1)
Hool, ärevus, mure ja Merimnao

Autor: Bill Klein

Sellel nädalal me alustame kaheksa osalist õpet kreeka keelsest sõnast  μεριμνα ja tegusõnast μεριμναω.

Nimisõna μεριμνα (mérimna) tõlge on “hool, ärevus ja mure.” Selle sõna juur on kreeka keelne sõna  μεριζω ( merízō ) mis tähendab “jagama, lahutama.” Nii et μεριμνα kujutab endast mentaalset seisundit, või olekut, kus keegi on hõivatud millegagi või pidevalt mõtleb millegipeale.

Tulenevalt nimisõnast tähendab tegusõna μεριμναςω  “olla mures, olla vaevatud” ja “hoolikat mõtlemist.” Varajases kreeka kirjanduses kasutatakse seda sõna väljendamaks mediteerimist.

Uues Testamendis kasutatakse sõnast μεριμνα nimi-ja tegusõna vorme  ja see omab nii positiivset kui ka negatiivset tähendust. Positiivselt kasutades hõlmab see sõna fokusseeritud hoolitsemist. Kontrastina aga kirjeldab negatiivset tähelepanu kõrvalejuhtimist kogu mõistuse hõivamise kaudu. Oma kaheksa osalises õppes me vaatame neid mõlemaid lähemalt.

Tänases õppetunnis me vaatame neid kahte sõna Uue Testamendi valguses, et saada aru kuidas neid kasutatakse tööriistana saatana käes, et okupeerida uskliku mõistus. Selles järgmises tekstis Peetrus esitleb sõna μεριμνα kui saatana ainust relva Kristusesse uskuja vastu.

Enne kui me uurime seda teksti Peetruse esimeses kirjas me peame rajama arusaamise kristlase elu faasidest: esiteks Pääste; teiseks Kasvamine ja Muutumine. See arusaamine võimaldab meil mõista miks μεριμνα on ainus relv mida saatan saab uskliku vastu kasutada.

Nagu eelpool juba mainitud sai, siis Pääste on kristlase elu esimene faas. Piibel õpetab meile, et inimene selleks, et saada päästetud, peab kogema vaimset sündi Jumala Vaimust. Ainult uskumine Issandasse ei raja päästet; inimene peab kogema Kristuse Vaimu sisenemist oma vaimu ja hinge. Kristuse Vaimu ligidalolu uskliku sees oli Algkoguduse jaoks tõendus päästest. Paulus ütles Korintose usklikele,

“Testige endid kas te olete usus, katsuge endid läbi. Või te ei tea iseendis, et Jeesus Kristus on teie sees? Kui ei tea, siis te olete ametlikult kinnitamata?” (2 Korintose 13:5 Literal Translation)

Paulus ütles samuti:

“Aga teie ei ole lihas, vaid Vaimus, kui tõesti Jumala Vaim elab teis; aga kui kellelgi pole Kristuse Vaimu, siis see ei ole Temast.” (Roomlaste 8:9 Lit. Trans.)

Johannes oma poleemilises kirjutusstiilis ütles,

“Ja see, kes peab Tema käske jääb Temasse ja Tema jääb temasse. Ja me teame, et Ta jääb meisse, Vaimu kaudu kelle Ta meile andis .” (1. Johannese 3:24 Lit. Trans.)

Ja taas Johannes ütleb

“Sellest me teame, et me jääme Temasse ja Tema meisse, sest Ta on andnud meile oma Vaimust.” (1 Johannese 4:13 Lit. Trans.)

Uue Testamendi kirjutajad ei kehtestanud mitte ainult seda, et selleks, et saada päästetud peab inimene sündima ülalt, kogedes vaimset sündi Kristuses, vaid Paulus ütles ka nii,

“kelles ka teie olles kuulnud tõe sõna, pääste evangeeliumi, kelles ka teie olete Püha Vaimu tõotusega pitseeritud pääste saamiseks Tema au kiituses.” (Efeslaste 1:13,14 Lit. Trans.).

Siin Paulus märgib, et Kristus mitte ainult ei täida meie vaimu ja hinge aga meie hing on “pitseeritud” Püha Vaimu läbi. Peetrus ütles nende kohta, keda ootab pärand taevas nii,

“neid keda hoitakse (valvatakse) Jumala väes usu kaudu pääste saamiseks, mis saab lõpuaegadel avalikuks.” (1 Peetruse 1:5 Lit. Trans.)

Johannes ütleb

“Me teame et igaüks, kes on sündinud Jumalast ei tee jätkuvalt pattu, aga see, kes on Jumalast sündinud, seda Ta (Jumal) hoiab ja kuri ei puutu temasse .” (1 Johanese 5:18 Lit. Trans.).

Nii, et Piibel õpetab ja kehtestab, et isik, kes on päästetud kuulub Kristusele. Ta on isik, kes on sündinud Kristuse Vaimust ja Kristuse Vaim elab tema vaimus või hinges. Selle inimese hing või vaim on Püha Vaimuga pitseeritud. Ja see pääste staatus ei luba ühelgi teisel jõul või vaimul läbistada päästetud inimese vaimu.

Kristlase elu teine faas on Kasvamine ja Muutumine, sest kasvamine toob esile muutuse. Pärast seda kui inimene on Kristuse Vaimu vastu võtmise teel päästetud hakkab ta kasvama temas elava Jumala Vaimu sisemise töö tulemusel. Kasvamise protsess leiab aset mõistuse areenil. Paulus ütles

“ja ärge jätkuvalt muutuge selle ajastu sarnaseks aga muutuge pidevalt oma meele uuendamise teel, et te saaksite läbi katsuda, mis on Jumala hea, meelepärane ja täiuslik tahe.” (Roomlaste12:2 Lit. Trans.)

Paul ütles ka

et te paneksite maha vana inimese vastavalt vanale elustiilile, selle, kes on rikutud petlike soovide poolt; 23) ja uueneksite oma meele uuendamise teel;” (Efeslaste 4:22,23 Lit. Trans.).

Kuna uskliku vaim on päästetud ja pitseeritud, siis ainus ala, mida saatan saab rünnata on mõistus. Järelikult saatan võitleb “mõistuse tähelepanu okupeerimise nimel,” mis on Pühakirjas tuntud ka kui asμεριμνα.

Olles tutvunud kristlase elu erinevate faasidega saame me nüüd aru kui oluline on Peetruse õpetus  1 Peetruse 5:5-8 kus ta ütleb

“Samuti teie nooremad alistuge vanematele; ja igaüks riietugu alandlikkusega alistudes üksteisele, sest Jumal paneb uhketele vastu aga alandlikele annab armu. 6) Seetõttu alistuge Jumala vägeva käe alla, et Ta võiks teid ülendada õigel ajal ; 7) olles heitnud kõik mure  (μεριμνα) Tema peale, sest Ta ei ole selles uhtes ükskõikne. 8) Olge kained, valvake, sest teie vastane kurat käib ringi nagu möirgav lõvi otsides keda neelata.” (1 Peetruse 5:5-8 Lit. Trans.).

Selles tekstis Peetrus kasutab sõna μεριμνα – mõistuse tähelepanu hõivamist kui saatana ainust relva uskliku vastu. Peetrus ütles 6 salmis, et me peame alistuma Jumala alandamise protsessi alla. 7ndas salmis olev perfektivormi kesksõna ütleb meile, et me peame alistama end selle alandava protsessi alla, olles heitnud kõik meie mure Issanda peale. Me peame heitma kõik asjad, mis okupeerivad meie mõistuse, Issanda peale.

Peetrus salmides 7,8, konstateerib, et Issandale valmistab see muret kuna meie vastane, kurat, jalutab meie ümber kui möirgav lõvi. Issand on sellest puudutatud kuna saatan otsib võimalust neelata Jumala rahvas mitte vaimselt aga mentaalselt. Kuidas? Okupeerides nende mõistuse nii et me oleme liiga hõivatud ja liiga mures maise elu asjade pärast. Sellest tulenevalt, meil pole aega fokusseeruda Jumala Sõna uurimisele ja sealt ammutamisse. Lõpeb see kõik aga sellega, et me ei kasva; me oleme päästetud aga jääme muutmata.

Me teame Iiobi 1,2 et saatan “luurab” Jumala rahvast just nii nagu armee luuraja jälgib vastas armeed enne rünnakut. Saatan luurab meie järel, et meid süüdistada Jumala ees. Ta plaanib oma rünnakut meie mõistuse vastu kasutades midagi, mida tema näeb meie nõrkusena. Meie nõrkus võib olla meie karjäär. See võib olla keegi kellega me oleme liiga emotsionaalselt seotud. See võib olla isegi mõni kirglik tegevus. Saatan ei saa rünnata ja läbistada uskliku vaimu aga ta saab ja pingutab kogu jõust, et meie meeli hajutada ning tõmmata meid eemale Jumala Sõnast.

Paulus ütles

“et saatan meid ära ei kasutaks, sest tema salaplaanid ei ole meile teadmata.” (2 Korintlaste 2:11 Lit. Trans.)

Algkogudus ei olnud teadmata saatana salaplaanidest, skeemidest või rünnakuviisidest. Peetrus käsib

“Olge kained” ja “olge valvel.” (1 Peetruse 5:8)

Me peame olema valvel ja mitte olema “teadmata saatana salaplaanidest.” Uskliku elus toimuv Kasvu ja Muutuse faas on ülioluline; see on põhjus miks saatan kasutab nii hoolsalt oma ainsat relva, μεριμνα, et meie tähelepanu hajutada.

Selle nädala õppetund oli sissejuhatus μεριμνα kontseptsiooni. Järgmisel nädalal me kaevame sügavamale selle tähendusse uurides, mida Jeesus ise sel teemal õpetas Matteuse 6:24-34.

Autor: Bill Klein

Allikas: https://www.studylight.org/


Copyright Statement
Greek Thoughts‘ Copyright 2019© Bill Klein. ‘Greek Thoughts‘ articles may be reproduced in whole under the following provisions:1) A proper credit must be given to the author at the end of each article, along with a link to https://www.studylight.org/language-studies/greek-thoughts.html  2) ‘Greek Thoughts‘ content may not be arranged or “mirrored” as a competitive online service.