Milline on /oli Piibli usukontseptsioon

Rm 10:17 Seega, uskumiseks on vaja sõnumit kuulda, sõnumi kuulmiseks peab aga keegi Kristusest rääkima. Rm 10:17 Nii tuleb siis usk kuuldust, aga kuuldu Kristuse sõna kaudu.

Kui kuuled täna Sōna siis see millest aru saad, see ongi sinu südames sündinud Jumala usk ehk ilmutus. Kui sa selle järele teed siis nimetatakse seda ‘elavaks’usuks!
Hb 11:1 Aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse, ja veendumus selles, mida ei nähta. Teine tōlge: Hb 11:1 Usk on põhjendatud ootus, et loodetav saab tõeks, tõenditel põhinev veendumus selles, mida pole näha.

Mt 9:22 Jeesus pöördus ümber ja ütles teda nähes: “Ole julge, tütar, sinu usk on sind terveks teinud.” Ja naine sai sedamaid terveks.

Mt 15:28 Siis Jeesus vastas: “Oh, naine, sinu usk on suur! Sündigu nii, nagu sa soovid.” Ja naise tütar sai sedamaid terveks.

Kust tuli ja milles seisnes nende usk?

Lk 10:1 Pärast seda valis Isand välja veel 70 jüngrit ning saatis nad kahekaupa enda ees igasse linna ja paika, kuhu ta ka ise kavatses minna.

Mida rahvas uskus/pidi uskuma, et terveks saada?

Jh 16:14-16 Nad vastasid: “Ühed ütlevad, et Ristija Johannes, teised, et Eelija, ja mõned jälle, et Jeremija või keegi prohvetitest.” 15 Ta küsis neilt: “Aga teie, kelleks teie mind peate?” 16 Siimon Peetrus vastas: “Sina oled messias, elava Jumala poeg.”

Mt 10:41 Kes võtab prohveti vastu sellepärast, et see on prohvet, saab samasuguse tasu nagu prohvet, ning kes võtab õige vastu sellepärast, et see on õige, saab samasuguse tasu nagu õige inimene.

Täna. PV avab sulle, et: 1Pt 2:24 Ta kandis meie patud oma kehas postile, et me võiksime pattudest lahti saada ja elada selleks, et teha, mis on õige. “Tema haavad on toonud teile tervenemise.”
1Pt 2:24 Kes meie patud ise kandis üles ristipuule Oma ihus, et meie pattudele ära sureksime ja elaksime õigusele, Kelle vermete tõttu te olete terveks saanud.

Kas peale ülestōusmist muutus usu kontseptsioon?

Ei, aga täienes.

Pead uskuma nagu ennegi! Aga veel sa ei tohi maad anda kuradile!
Sulle on antud meelevald/vägi Jeesuse nimes. Sa pead seda väge kasutama, et eelkōige vōtma vangi kōik mōtted Kristuse sōnakuulelikkuse alla.

Ja siis ajama ta (kuradi) pōgenema! Miks sest tema on varas ja on varastanud ära kōik, millest sul on puudus. Jeesuse ajal see ei tähendanud rahvale sedasama, mida see tähendab täna sinule kuna neid ei oldud veel nii ōpetatud.

Jeesuse nimi. Issand ütles, et teeksid kōik Tema nimel!

Ef 1:19 Ning kuivõrd suur on tema vägi, mis tegutseb meis, usklikes. Selle väe suurus avaldus siis… Fl 2:10 et igaüks – nii taevas, maa peal kui ka maa all – painutaks oma põlvi Jeesuse nime ees.
Ef 4:27 Ärge andke võimalust Kuradile.

Jk 4:7 Seega alistuge Jumalale. Ent Kuradile seiske vastu, siis ta põgeneb teie juurest.

2Kr 10:4 Meie sõjapidamise relvad ei ole sellised, mida kasutavad maailma inimesed, vaid need on Jumalalt ja on nii vägevad, et suudavad purustada kindlusi. 5 Me kummutame valearutlused ja kõik kõrgid mõtted, mis takistavad inimesi Jumalat tundma õppimast, ja vangistame iga mõtte, et teha see kuulekaks

Kristusele.

On ainult üks olend, kes on kōigi varguste isa!

Jh 10:10 Varas ei tule muul põhjusel kui varastama, tapma ja hävitama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu ja et neil oleks seda külluslikult.Jeesus taastas ōnnistused inimestele.

5Ms 28:2 Kõik need rikkalikud õnnistused saavad teid kätte, kui te võtate kuulda oma Jumala Jehoova häält. 5Ms 28:2 Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda Issanda, oma Jumala häält.
Kg 2:26 Jumal annab inimesele, kes talle meeldib, tarkust, teadmisi ja rõõmu, kuid patuse paneb ta koguma ja korjama vaid selleks, et anda see siis inimesele, kes talle meeldib. Seegi on tühisus, tuule tagaajamine.

Jumal on kōik teinud, et sind aidata. Usu vaid!

Jh 15:8 Mu isale toob au see, kui te kannate palju vilja ja olete tõesti mu jüngrid.

Usupalved.

Joh 14:13 Mida tahes te palute (usus) minu nime kaudu, seda ma teen, et Isa austataks Poja kaudu.
1Jh. 3:22 Ja ükskõik mida me Temalt palume (usus), seda me ka saame, sest me peame kinni Tema käskudest ja teeme, mis on talle meelepärane.
Mt 21:22 Kõike, mille pärast te usus palvetate, te ka saate.
Mt 7:7 Paluge püsivalt ja teile antakse, otsige pidevalt ja te leiate, koputage lakkamata ja teile avatakse, 8 sest igaüks, kes palub, see saab, kes otsib, see leiab, ja kes koputab, sellele avatakse.
Lk 11:9 Seega, ma ütlen teile: ärge lõpetage palumist (usus) ja teile antakse, ärge lõpetage otsimist ja te leiate, ärge lõpetage koputamist ja teile avatakse.
1Joh 5:14 Me oleme kindlad, et kui me palume (usus) Jumalalt midagi kooskõlas tema tahtega, siis ta kuulab meid.
Hbr 11:6 Ilma usuta on võimatu Jumalale meelepärane olla, sest kes Jumala juurde tuleb, peab uskuma, et ta on olemas ja et ta annab tasu neile, kes teda tõsimeeli otsivad.
Jk 4: 3 Kui te ka palute (usus), siis te ikka ei saa, sest te palute valel eesmärgil: et rahuldada oma patuseid ihasid.
Jk4:8 Lähenege Jumalale, siis tema läheneb teile. Peske käed, te patused, ja puhastage oma süda, te kõhklejad.

Agape
Pastor Paul Armand