Tallinna Kristlik Evangeelne Linnakogudus

Miks Eedom jäi ellu

Bereshit {36:9} Ja need olid Esavi (Eesavi), edomlaste avi (isa) järeltulijad Seiri mäestikus: {36:10} need olid Eesavi poegade nimed: Eliifas, Eesavi naise Aada ben (poeg), Reuel, Eesavi naise Baasmati ben (poeg). {36:11} Ja Eliifase pojad olid: Teeman, Oomar, Sefo, Gatam ja Kenas.{36:12} Ja Timna oli Eesavi poja Eliifase liignaine ja tema tõi Eliifasele ilmale Amaleki; need olid Eesavi naise Aada järeltulijad.{36:13} Ja need olid Reueli pojad: Nahat, Serah, Samma ja Missa; need olid Eesavi naise Baasmati järeltulijad. {36:14} Ja need olid Eesavi naise Oholibama, Sibeoni poja Ana bati (tütre) pojad: tema tõi Eesavile ilmale Jeusi, Jalami ja Korahi.

Mind hämmastas see, et parasha lõpeb Eesavi  ajaloo detailse kirjeldusega. Eesav nagu me teame on Edomi isa. Edom nagu me teada saime, elas Seiri mägestikus, praeguses Jordaanias. Kuigi eedomlased olid otseses suguluses Yisraeliga ei olnud neil kunagi häid omavahelisi suhteid. Näiteks kui assüürlased ründasid Yisraeli Põhja Kuningriiki, siis edomlased seisid teepeal ja tapsid igaühe, kes üritas pääseda assüürlaste invasioonist. Selle eest mõistis ka HaShem Edomi üle kohut.

Yechekiel (Hesekiel) {25:12} Nõnda ütleb Issand Jumal: Et Edom on talitanud Juuda sooga kättemaksu taotledes ja on neile kätte makstes ennast koormanud suure süüga; {25:13} siis ütleb Issand Jumal nõnda: Ma sirutan oma käe Edomi vastu ja hävitan sealt inimesed ja loomad ning teen ta varemeiks; Teemanist kuni Dedanini langevad nad mõõga läbi.

Yoel (Joel) {4:19} Egiptus jääb lagedaks ja Edom saab kõrbeks vägivalla pärast Juuda laste kallal, sellepärast et nad oma maal on valanud süütut verd.

Nii kuningas Saul, kuningas Taavet kui ka kuningas Saalomon lõid oma valitsemisajal Edomit ja okupeerisid selle. Ometi kui HaShem täitis oma tõotuse andes Kaanani maa Yisraelile ometi ütles ta, et nad peavad jätma Edomi rahule. Miks Ta seda tegi ?

Devarim (5 moosese) {2:2} Ja HaShem rääkis minuga, öeldes:

{2:3} “Küllalt olete rännanud selle mäestiku ümber, pöörduge nüüd põhja poole! {2:4} Ja käsi rahvast, öeldes: Te lähete nüüd läbi oma Seiris asuvate vendade, Eesavi järglaste maa-alast. Nemad kardavad teid, aga teie olge väga ettevaatlikud;{2:5} ärge tapelge nende vastu, sest ma ei taha teile anda nende maast mitte jalatäitki, kuna ma Seiri mäestiku olen andnud pärandiks Eesavile!

Jumal lubas seda Eesavile kuigi Saul, Taavet ja Saalomon võitsid edomlasi. Eedom hakkas lõpus mässama ja vabastas Yisraeli ülemvõimu alt.

Kui me nüüd keerame aega mõni tuhat aastat edasi, siis me näeme, kuidas Jordaania on teinud Yisraeliga rahulepingu; kuigi see rahu on väga ebakindel. Nii, et paneb imestama, miks andis HaShem Esavi järeltulijaile Oma Sõnas niipalju ruumi. Sellele leiame vastuse järgmises kirjakohas. See kirjakoht puudutab kannatuste aja lõppu, kus antikristus ja tema armee tungib Yisraeli:

Taaniel {11:40} “Aga lõpuajal põrkab Lõuna kuningas temaga kokku ja Põhja kuningas tormab temale kallale sõjavankrite, ratsanike ja paljude laevadega; ta tungib tema maadesse, ujutab need üle ja käib neist läbi.. {11:41} Ja ta tungib ilusale maale ning kümned tuhanded langevad.

Aga Edom, Moab ja suurem osa ammonlastest pääsevad tema käest.

Miks küll Edom (Jordaania) pääseb antikristuse käest? Usutakse, et kui lõpuajal antikristus ründab Yisraeli, siis Yisraeli põgenikud põgenevad ohu eest Petrasse Jordaanias ja jordaanlased võtavad need põgenikud vastu.

Usutakse, et tänapäeva Petra linn oli vanal ajal Edomi pealinn. Pühakiri ei maini mitte seda nime aga Bozrahi. Bozrahi, Edomi kuninglikku linna peetakse praeguse aja Petraks, sest kirjelduse sobivad üks-ühele.

Hitgalut (Ilmutuse) {12:14} Aga naisele anti kaks suure kotka tiiba, et ta lendaks kõrbesse paika, kus teda toidetakse üks aeg ja kaks aega ja pool aega, eemal mao palge eest.

Nii, et ma arvan, et bnei Yisrael (Iisraeli lapsed) põgenevad antikristuse armeede eest kõrbesse, mis oli Piibli aegadel tuntud kui Bozrah linna tänapäeval aga Petrana. Seepärast kirjutab meie  Yeshayahu (Jesaja).

Yeshayahu {63:1} Kes see on, kes tuleb Edomist, erepunaste riietega Bosrast, see silmapaistva kuuega, kes sammub oma jõukülluses? “See olen mina, õiguse kuulutaja, võimas päästma!”{63:2} Miks on su kuub punane ja riided nagu surutõrresõtkujal?{63:3} “Mina sõtkusin surutõrt üksinda, rahvaste hulgast ei olnud ükski minuga; mina sõtkusin neid vihas ja tallasin raevus: nende verejoad pritsisid mu riiete peale ja ma määrisin kogu oma kuue.{63:4} Sest mul oli südames kättemaksupäev ja oli tulnud mu tasumisaasta. {63:5} Ma vaatasin, aga aitajat ei olnud, imestasin, aga ükski ei toetanud; siis aitas mind mu oma käsivars ja mulle oli toeks mu tuline viha.{63:6} Oma vihas ma tallasin maha rahvad, purustasin nad raevus ja lasksin nende verejoad voolata maa peale.”

Yeshua ei tule esimesena Õlimäele nii nagu paljud õpetavad ja usuvad. Ta ilmub esimesena  Bozrahs kus Jordaania võimud kaitsevad  bnei Yisraeli antikristuse armee eest. Yeshua tuleb Bozrahsse, vabastama neid, kes seal peituvad ning seejärel võitleb Oma armeega  Yerushalayimi (Jeruusalemma), lüües tagasi antikristuse väed. Seejärel Ta tõuseb Templimäele nagu on kirjutatud:

Ovadiah (Obadja) {1:21} Päästjad lähevad üles Siioni mäele kohut mõistma Eesavi mäestiku üle. Ja kuningriik jääb HaShemile.”

Eesavi mäestik ei tähenda sõnasõnalt mäestikku Edomis, vaid kirjeldab maailma paganarahvaid. Siia lõppu sobib väga hästi kirjakoht  Mattityahust (Matteusest):

Mattityahu {25:31} “Aga kui Inimese Poeg tuleb oma kirkuses ja kõik inglid Temaga, siis Ta istub oma kirkuse troonile. {25:32} “ja Ta ette kogutakse kõik rahvad ja Ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest.;

*********************

Baruch HaShem

Rabi Ya’acov Farber