Tallinna Kristlik Evangeelne Linnakogudus

Võidukas igavik

Toora portsjon MATTOT/MASEI – Bamidbar (4 Moosese) 30:2-36:13— Netsah Israel“Veelgi enam, Iisraeli Igavene Hiilgus ( NETSAHH ISRAEL heebrea algkeeles) ei valeta ega kahetse, sest ta ei ole inimene, et ta kahetseb!”

1. Saamueli 15:29   Shabbat shalom armsad! Kui sa mõtled igavikule, siis mida oma kujutluses näed? Enamus inimesi usuvad, et igavik tähendab igavest elu peale surma, kus me veedame kogu ülejäänud aja Looja ligiolus.  

Aga mida me teeme kõik need lugematud aastad, mis meid ees ootavad? Kas me puhkame? Kas me hõljume pilvede peal? Kas me oleme Tema süles? Sööme ja joome taevast rõõmu?

Palju küsimusi kuhjub kui üritame ette kujutada, millega igavik sarnaneb. Vastus on peidetud selle sõna heebreakeelses originaalis.

Sõnast NETSAHH tuleb sõna NITSAHHON, mis tähendab VÕIT ning viitab lahingule või võistlusele, mida peab võitma. Tegusõna “võitma” on LENATSEAHH, mis tähendab “ viibida püsivalt igavikulises seisundis.”  

NETSAHH-iks on kutsutud ka Iisraeli Elohimi JHVH-d: Netsahh Israel  “Veelgi enam, Iisraeli Igavene Hiilgus (  NETSAHH ISRAEL heebrea algkeeles) ei valeta ega kahetse, sest ta ei ole inimene, et ta kahetseb!”

1. Saamueli 15:29  Kui me elame IISRAELI NETSAHH-is, Temas ja Temaga, siis elamegi igavikus või NITSAHHON-is ehk võidus. Me elame Tema AU sees või Tema auks! Igavik või võit ei alga inimese surmaga. See algab juba siis, kui me elame selles maailmas, mis jätkub taevas väga lühikest aega ja ülejäänud aja veedame maa peal nii, nagu see on taevas.  

Aadama riik ei ole mitte taevas, vaid maa peal. Sõna Aadam moodustub kolmest heebrea tähestiku tähest, millest esimene on Alef ja teine Dalet. 

Alef-iga algab ka sõna Elohim ja Dalet-iga algab sõna DAM,  tähendades verd.  ADAMA tähendab maa või muld. Aadam kuulub “adamale” ehk maale.

See on põhjus, miks meie Messia ja lunastaja ei tulnud nagu viimane Jumal, vaid nagu viimane Aadam. Ta sai meiesuguseks, et me saaksime temasuguseks.  Nõnda on ka kirjutatud: “Esimene inimene Aadam sai elavaks hingeks.” Viimne Aadam sai vaimuks, kes elustab.

1. Korintlastele 15:45  Taevas tuli maa peale Jeshua kaudu. Kuigi paljud inimesed tahavad “minna taevasse”, on Jeshua istumas Isa paremal käel kolmandas taevas, kus ta palvetab ja igatseb naasta maa peale. Eriti naasta Iisraeli,  Jeruusalemma ja Tema juudi rahva juurde.   

Ja need ütlesid: “Galilea mehed, miks te seisate ja vaatate üles taeva poole? See Jeshua, kes teilt üles võeti taevasse, tuleb samal kombel kui te nägite teda taevasse minevat!” Apostlite Teod 1:11  

Te näete, et viimane Aadam ei kuulu taevasse, vaid maa peale ja nõndasamuti ka need, kes panevad oma lootuse Tema peale. Tema on taevas ajutiselt kuni KÕIK Ta vaenlased on pandud Tema jalgealuseks järiks. Siis ta naaseb.   

Aga tema, kui ta üheainsa ohvri oli viinud pattude eest, on istunud jäädavalt Elohimi paremale käele ja ootab nüüd ainult, kuni ta vaenlased pannakse tema jalgealuseks järiks. Heebrealastele 10:12-13  

Ja kes on määratud panema kõik Tema vaenlased Tema jalge alla?  Sest meie võitluse relvad ei ole lihalikud, vaid nad on vägevad Elohimi ees maha lõhkuma kindlustusi,  hävitades kõik mõistuse targutused.

Ja me lükkame ümber kõik kõrgistused, mis tõstetakse Elohimi tunnetuse vastu, võttes vangi iga mõtte Messia sõnakuulelikkuse alla ja olles valmis nuhtlema kõike sõnakuulmatust, kui teie sõnakuulelikkus enne on saanud täielikuks. 2. Korintlastele 10:4-6

Need oleme meie! Mina ja sina peame võitlema ja olema maa peal võidukad. Me peame elama igavikus juba siin. Kui me ei käi võidus siin, siis ei saa me veeta igavikku Temaga.

Võidu saavutamine siin elus ei ole valiku küsimus, vaid see on meie olemus,  sest igavik ja võit on pandud meie südametesse Messia Ruahhi, Püha Vaimu kaudu.

Me peame elama Iisraeli NETSAHH-is.   Me ei suuda olla võidukad ainult sellisel juhul kui me ei ole osaduses,  ei pea nõu, ei anna aru ega alistu sellele igavikule ja võidule, mis meis asub. 

Alistuda JHVH-le saame Ruahh Hakodeshi, Püha Vaimu kaudu,  kes annab nõu, väge ja abi, et muutuda Jeshua sarnaseks. Teda (heebrea keeles on vaim-ruahh naissoost) on kutsutud ka Tõe Vaimuks, kes juhatab meid kogu tõe sisse.

Püha Vaim kirjutab JHVH Toora,  Tema käsud ja seadused meie südametesse ning teeb võimeliseks kuuletuda ja alistuda Tema tahtele.   Seda tunnistab meile ju ka Ruahh Hakodesh (Püha Vaim); sest kui ta oli öelnud: “Niisugune on leping,  mille ma teen nendega pärast neid päevi, ütleb JHVH: ma panen neile südamesse oma Toora ja kirjutan selle neile meelde ega mäleta enam nende patte ja seadusetust/tooratust!” Heebrealastele 10:15-17  

Me peame jääma alandlikuks ja olema osaduses meie südametes oleva igavikuga isegi kui me ei mõista kõike, mida Tema teeb. Ela võidus usaldades Iisraeli NETSAHH-i, mis on sinu sees Püha Vaimu kaudu.    Kõik on ta omal ajal hästi teinud; ta on nende südamesse pannud ka igaviku, ometi ilma et inimene mõistaks Elohimi tehtud tööd algusest lõpuni. Koguja 3:11               

 Kui meil on lakkamatu osadus Püha Vaimuga ja me mõtiskleme JHVH Sõna üle, siis toimub meie südametes pidev tõe allalaadimine, et elada VABADUSES.  Elada vabaduses tähendab elada võidus või elada igavikus siin maa peal.   

Tema on see, kes tuleb vee ja vere kaudu, Jeshua Messia, mitte veega üksi, vaid vee ja verega. Ja Vaim on,  kes tunnistab, et Vaim on tõde. 1. Johannese 5:6  Igavene vabadus, aga millest?

Vabadus patust ja uskmatusest, vabadus enesekesksusest, vabadus kibedusest, vabadus ebajumalateenimisest,  ebamoraalsusest, laiskusest, sõltuvustest, ahnusest, valedest, vihast,  edevusest, tõvedest, vaimsetest ja emotsionaalsetest haigustest,  ülbusest, rumalusest, isekusest, hirmust jne.  Jeshua kostis neile: “Tõesti, tõesti ma ütlen teile, et igaüks, kes teeb pattu, on patu ori! Ent ori ei jää majasse igavesti, poeg jääb igavesti. Kui nüüd Poeg teid vabaks teeb,  siis te olete õieti vabad! Johannese 8:34-36  

Siiski, küsimus ei ole mitte- vabadus millest, vaid vabadus mille jaoks?  Aga samuti tuleb ka Vaim appi meie nõtrusele; sest me ei tea seda, mida paluda, nõnda nagu peaks, ent Vaim ise palvetab meie eest sõnades väljendamatute ohkamistega.

Aga südamete uurija teab, mis Vaimul on mõttes, et ta kooskõlas Elohimiga kostab pühade eest. Aga me teame, et neile, kes Elohimi armastavad, kõik ühtlasi heaks tuleb, neile, kes tema kavatsuse järgi on kutsutud.

Sest keda ta on ette ära tundnud, need on ta ka ette ära määranud olema tema Poja näo sarnased, et tema oleks esmasündinu paljude vendade seas.

Aga keda ta on ette ära määranud, need on ta ka kutsunud, ja keda ta on kutsunud, need on ta ka õigeks teinud, ent keda ta on õigeks teinud,  neid on ta ka austanud. Roomlastele 8:26-30  

See igavik, mis täidab meie olemuse Püha Vaimu kaudu teeb meid vabaks,  et saada Jeshua sarnaseks, ülistada ja kuuletuda taevasele Isale nii,  nagu Jeshua seda tegi.

Tema esimene käsk on:Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja alistage see enestele.   

Elohim õnnistas neid, ja Elohim ütles neile: “Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja alistage see enestele; ja valitsege kalade üle meres, lindude üle taeva all ja kõigi loomade üle, kes maa peal liiguvad! 1 Moosese 1:28       

Kui me käime igavikus, Iisraeli NETSAHH-is,  siis me käime võidus, mis kannab VILJA aastaringselt. Me oleme nagu need viljakandvad puud, mis on istutatud elujõe äärde. See kehtib mitte ainult laste sünnitamise kohta,  vaid vilja kandmise kohta Tema kunigriigi jaoks, mis toob igavest elu ka teistele.

Kui me elame Temas ja toome Tema teiste juurde, siis me elame igaveses võidus!  Ingel näitas mulle puhast eluveejõge,  selget nagu mägikristall. See voolas välja Elohimi ja Talle aujärjest. 

Keset linna tänavat ja mõlemal pool jõge oli elupuu; see kandis kaksteist liiki vilja (ee kaksteist korda), igas kuus andes oma vilja. Ja puu lehed tulid terviseks rahvastele. Ilmutuse 22:1-2  

Kui me elame igaikus, siis käime võidus vastavalt käsule- TÄITA ja ALISTADA maa. Meie oleme maa ja peame valitsema oma meelte, emotsioonide, tahte ja ihude üle igaviku väega, mis meis elab. Siis me suudame valitseda maa peal ja olla võidukad, olla pea aga mitte saba.  

JHVH paneb sind peaks ja mitte sabaks,  sa lähed ikka ülespoole, aga mitte allapoole, kui sa kuulad JHVH, oma Elohimi käske, mida ma täna sind käsin pidada ja täita, ja kui sa ei kaldu kõrvale kõigist sõnadest, mis ma täna teile käsuna annan, ei paremale ega vasakule, ega käi teiste jumalate järel, et neid teenida!  5 Moosese 28:13-14  

Kui me käime võidukas sõnakuulekkuses Temale, siis on meil ka meelevald valitseda deemonite ja deemonlike olukordade üle. Kui me elame igavikus ja võidus, siis ei saa meie üle võimust ohvri-mentaliteet või kannataja suhtumine.

Sinu suhtumine määrab sinu lennukõrguse ja kogu su igaviku. Kui keskendud Iisraeli NETSAHH-ile ja Tema parimale tahtele sinu jaoks olla teistele õnnistuseks, siis ei ole sa kunagi enesekeskne nartsissilik kannataja.  

Ta ütles neile: “Ma nägin saatana nagu välgu taevast maha langevat! Vaata, ma olen andnud teile meelevalla astuda madude ja skorpionide peale ja vaenlase kõige väe peale; ja miski ei tee teile kahju. Luuka 10:18-19  

See ei ole passiivne suhtumine, vaid aktiivne ja agressiivne hoiak kogu pimeduse väe vastu! Deemonid reageerivad sellele ja põgenevad, imed sünnivad ja sa kõnnid igavikus maa peal, nagu see on taevas!  Tõesti, ma ütlen teile, ei ole naistest sündinute seast tõusnud suuremat kui Kastja Johanan, aga väiksem taevariigis on suurem temast! Ent Kastja Johanani päevist siiamaani rünnatakse taevariiki ja kes seda ründavad, kisuvad ta endile. Matteuse 11:11-12   

 Meie võit ei ole rajatud populaarsusele selle maailma silmis, vaid populaarsusele igaviku ja võidu autori silmis, kes on JHVH üksi! Tema on meid teinud enam kui võitjateks oma Poja Jeshua läbi, kes on juudi Messia ja kes armastas meid piisavalt, et käia võidus keset tagakiusu, valesüüdistusi ja laimu, lõpuks olles hukkamispuule löödud!  

Aga selles kõiges me saame täie võidu tema läbi, kes meid on armastanud! Sest ma olen veendunud selles, et ei surm ega elu, ei inglid, ei vürstid, ei käesolev ega tulev, ei vägevad, ei kõrgus ega sügavus ega mingi muu loodu või meid lahutada Jumala armastusest, mis on Messias Jeshuas, meie Isandas! Roomlastele 8:37-39  

Tema võit annab meile võidu ja sama Vaim, kes Tema surnuist üle äratas, elab meis.  Aga kui selle Ruahh, kes Jeshua on surnuist üles äratanud, teis elab, siis tema, kes Messia Jeshua surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma Ruahhi läbi, kes teis elab.

Roomlastele 8:11  Meil on samasugune võime elada igaveses võidus, nagu oli Jeshual.

Me oleme saanud sama Ruahhi nagu Temal maa peal käies ja selle Ruahhi kaudu me suudame ületada iga takistuse ja öelda ka kõige suuremate väljakutsete ja probleemide keskel nagu Jeshua palvetas Getshemane-s  (Ketseman) enne tema kinnivõtmist ja hukkamist: “mitte minu tahe, vaid sinu tahe sündigu”.  

Öeldes: “Isa, kui sa tahad, siis võta see karikas minult ära; ometi ärgu sündigu minu, vaid sinu tahtmine!”  Siis ilmus temale ingel taevast ja kinnitas teda. Luuka 22:42-43  

Kui me teeme nii nagu Jeshua tegi valides samasuguse suhtumise ja usu,  sama lootuse ja sõnakuulelikkuse Abba-le, mis ütles MAKSKU SEE MULLE KASVÕI ELU, siis oleme VALITUD elama igavukus, elama võidus maa peal nagu taevas. 

Igavikuline vabadus ja võit on olnud meiega Ruahh Hakodeshi kaudu 24/7 aastaringselt. Vali võit, vali igavene elu. Ole täidetud!  

Ärge joovastuge veinist, kust tuleb õnnetu elu, vaid saage täis Ruahhit, rääkides isekeskis psalmide ja kiituseviiside ja vaimulike lauludega, lauldes ja mängides kannelt JHVH-le oma südames, kõige eest alatasa tänades Elohimi ja Isa meie meister Jeshua Messia nimel.

Ja olge allaheitlikud üksteisele Messia kartuses. Efeslastele 5:18-20  IISRAELI NETSAHH-i eest.

Võidus alates 1988. a ja igavesti Sinu Iisraeli sõbrad ja mentorid Peapiiskop Dominiquae ja rabi Baruch Bierman